Aktuality

Zápis detí do MŠ - 2020/2021

 27.04.2020

Podmienky prijatia detí do Materskej školy v Rudnej

Zápis
Deti sa do materskej školy prijímajú na základe podania písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Termín podávania žiadostí do Materskej školy v Rudnej na školský rok: 2020/2021.
od 30.4. do 31.5.2020 elektronickou formou na adresu :
Osobne bez prítomnosti detí:  
6.5.2020 od 9:00 - 15:00 hod. v priestoroch MŠ  Rudná
zákonný zástupca vhodí vyplnenú prihlášku do schránky pred vchodom do materskej školy.
Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy nájdete tu:
ziadosť_o_prijatie_do_ms.pdf
priloha1_lekarske_potvrdenie.pdf
Vzhľadom na danú situáciu žiadosť sa podáva bez lekárskeho potvrdenia.

Lekárske potvrdenie spolu s údajmi o povinnom očkovaní, doloží zákonný zástupca dodatočne. Ak zákonný zástupca dieťaťa do času vydávania rozhodnutia o prijatí   / 30.júna2020/nedoloží potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
V prípade ak sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 sa nevyžaduje. Ak zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepredloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na
diagnostický pobyt.
Podmienky prijatia detí do MŠ sú stanovené riaditeľkou MŠ, sú prerokované a schválené pedagogickou radou.
V súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  prednostne sa prijímajú:
  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok života,
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

 V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ Rudná, boli prerokované s pedagogickou radou / podľa § 3 ods.2 vyhlášky o MŠ/ a predložené Rade školy pri MŠ Rudná, zriaďovateľovi ďalšie ostatné podmienky prijímania detí.
  • deti,ktoré dovŕšili tri roky
  • deti,ktoré majú trvalý pobyt v obci Rudná
  • deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné

Deti,ktoré nedovŕšia tri roky sa budú prijímať iba v prípade voľnej kapacity .


Dňa: 27.4.2020
E.Gonosová
riad.MŠ v Rudnej

© Obecný úrad Rudná | Roland Ondrej, administrátor stránok obce | 27.04.2020 11:33

Úradné hodiny

Pondelok:

Hétfõ:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Utorok:

Kedd:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Streda:

Szerda:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Štvrtok:

Csütörtök:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Piatok:

Péntek:

08:00 - 11:00

nestránkový deň

nem hivatalos nap

V prípade návštevy úradu vstupujte do budovy s vhodnou ochranou tváre!

Do priestorov kancelárií a knižnice vstupujte po jednom!

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020