Kontakt

Toto webové sídlo www.obecrudna.sk spravuje Obec Rudná a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Rudná


Rýchly prehľad kontaktov:

titul, meno a priezvisko e-mailový kontakt telefonický kontakt
Mgr. Henrieta Horváthová Starostka obce starosta@obecrudna.sk +421 907 386 078
Jarmila Kissová Sekretariát sekretariat@obecrudna.sk +421 587 321 986
Ildikó Bukovičová Koordinátorka info@obecrudna.sk +421 902 966 252
Jozef Mogyoróši Zamestnanec
Erika Gonosová Riaditeľka MŠ msrudna@azet.sk +421 902 966 250
Štefánia Měchurová Učiteľka MŠ +421 902 966 253
Mária Krajliková Zamestnankyňa MŠ
Zuzana Vanyová Knihovníčka kniznica.rudna@gmail.com +421 587 321 986
Roland Ondrej Webmaster admin@obecrudna.sk +421 948 189 396

Adresa /Cím/:                                                                                         
Obecný úrad Rudná                                                                      
Rudná 69                                                                                      
048 01  Rožňava                                                                           

IČO /Azonosító szám/ :  00 328 774         


Samosprávny kraj /Önkormányzati régió/ : Košický                                                         

Okres /Járás: Rožňava                                                                            

Región /Vidék/: Horný Gemer  /Felsõ Gemer/                                                                 

Počet obyvateľov /A lakosság száma/ : 713                                                                 

Rozloha /Terület/ : 749 ha                                                                           

Prvá písomná zmienka /Első írásbeli említés/ : v roku 1291                          Všeobecné informácie

/Általános információk/ :

obec.rudna@stonline.sk

info@obecrudna.sk

Sekretariát obce

/Titkárság:

sekretariat@obecrudna.sk

E-mail - starostka obce

/Polgármester mail/:  

starosta@obecrudna.sk

E-mail pre podávanie žiadostí a

všeobecné informácie o prenájme priestorov:

podatelna@obecrudna.sk

E-mail pre otázky a žiadostí ohľadom

správy webu / kontakt na webmastera /:

admin@obecrudna.sk


Starosta /Polgármester/: Mgr. Henrieta Horváthová       

                      


Sekretariát /Titkárság/:                                                                                  

Jarmila Kissová

administratívna pracovníčka  /titkárnõ/   

Tel./Fax: 058/732 19 86

Obecný úrad,

prízemie, chodba v pravo,

prvé dvere v pravo

-             

Ildikó Bukovičová

koordinátorka    /koordinátor/ 

Obecný úrad,

prízemie, chodba v pravo,

prvé dvere v pravo

      

                                    


Materská škola /Óvoda/                                                                            
Email: msrudna@azet.sk

Materská škola Rudná,

Rudná 19

048 01 Rožňava

Erika Gonosová

Riaditeľka MŠ / Az óvoda igazgatónö

-

Štefánia Měchurová

Učiteľka MŠ / Tanárnö


Obecná knižnica /Községi könyvtár/:                                                                       

Štvrtok / Csütörtök 14:00 - 17:00   

Zuzana Vanyová

Knihovníčka / könyvtárosnö    

Obecný úrad,

I. poschodie

                                           


Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia a obecného rozhlasu:         

Jelentések a közvilágítási és a községi rádió hibákról:

Tel./Fax: 058/732 19 86

E-mail: admin@obecrudna.sk


Kompetencie:
Obec Rudná je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Kompetenciók:
Rudna település önálló önkormányzati és közigazgatási egysége a Szlovák Köztársaságnak, amely önkormányzati hatásköreit önállóan végzi (a Szlovák Nemzeti Tanács 369/1990 számú törvényének törvénye az önkormányzati létesítményről).

Stavebný úrad pre obec Rudná je zriadený na Miestnom úrade v Rožňave.

Rudna község építési irodája a Rozsnyói városi hivatalban van létrehozva.


Úradné hodiny / Irodai órák:

Pondelok / Hétfõ 07:00 - 12:00


obedňajšia prestávka

ebéd szünet

12:30 - 15:30
Utorok / Kedd 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda / Szerda 07:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok / Csütörtök 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok / Péntek 07:00 - 11:30   (nestránkový deň) / (nem hivatalos nap)


Technický prevádzkovateľ:

Weboldal müködtetö:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 11 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35

Úradné hodiny

Pondelok:

Hétfõ:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Utorok:

Kedd:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Streda:

Szerda:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Štvrtok:

Csütörtök:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Piatok:

Péntek:

08:00 - 11:00

nestránkový deň

nem hivatalos nap

V prípade návštevy úradu vstupujte do budovy s vhodnou ochranou tváre!

Do priestorov kancelárií a knižnice vstupujte po jednom!

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020