Súčasnosť

Obec má kultúrny dom, knižnicu, materskú školu, dom smútku, plynofikáciu, vodovod. Obec nemá kanalizáciu a ČOV.

V obci sa nachádza predajňa potravín, pohostinstvá HELL PUB a Hostinec Fontána.

Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa sčítania obyvateľov v roku 2011
Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu  745 
muži 376 
ženy 369
Podiel žien z trvale bývajúceho obyvateľstva v % 49,53
Veková štruktúra obyvateľstva podľa sčítania obyvateľov v roku 2011
Trvale bývajúce vo veku 
predproduktívnom (0-14)  83
produktívnom – muži (15-59) 252
produktívnom – ženy (15-59) 241
poproduktívnom – muži (60 a viac) 71
poproduktívnom – ženy (55 a viac)  98
nezistenom
Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku (v %)
predproduktívnom 11,14
produktívnom  68,17
poproduktívnom 22,69
Národnostné zloženie obyvateľstva podľa sčítania obyvateľov v roku 2011
Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu v tom národnosť: 745
slovenská 429
maďarská 258
rómska 7
česká 2
rusínska 0
ukrajinská 0
nemecká 0
iná 1
nezistená 48
Náboženské vyznanie obyvateľstva - cirkev podľa sčítania obyvateľov v roku 2011
Rímskokatolícka  211
Evanjelická augburksého vyznania 112
Gréckokatolícka  10
Reformovaná kresťanská  133
Pravoslávna  0
Náboženská spol. Jehovovi svedkovia  1
Evanjelická metodistická 13
Bratská jednota biskupov 0
Iné a nezistené 
Domový a bytový fond podľa sčítania domov a bytov v roku 2011
Domy spolu (vrátane ubytovacích zariadení spolu)  297
Trvale obývané domy  245
z toho rodinné domy  245
Neobývané domy  52
Byty spolu 297
Trvale obývané byty  245
z toho v rodinných domoch  245
Neobývané byty 52
Úroveň bývania
Priemerný počet na 1 trvale obývaný byt trvale bývajúcich osôb  3
m2 obytnej plochy  68.20 
obytných miestností  4,02
Priemerný počet m2 obytnej plochy na osobu 22,7

Úradné hodiny

Pondelok:

Hétfõ:

08:00 - 11:00 12:30 - 15:30

Utorok:

Kedd:

08:00 - 11:00 12:30 - 15:30

Streda:

Szerda:

08:00 - 11:00 12:30 - 16:30

Štvrtok:

Csütörtök:

08:00 - 11:00 12:30 - 15:30

Piatok:

Péntek:

08:00 - 11:00 - nestránkový deň

                    -nem hivatalos nap

                         

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020


                                                                          

Kalendár podujatí - 2020


10.04.2020 - Veľký piatok

12.04.2020 - Veľkonočná nedeľa

13.04.2020 - Veľkonočný pondelok

09.05.2020 - Vatra pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom

10.05.2019 - Deň matiek

30.06.2020 - Slávnostné ukončenie školského roka

25.07.2020 - Deň obce Rudná 2020

29.08.2020 - Výstup na Tureckú

02.09.2020 - Začiatok školského roka

30.10.2020 - Deň úcty k starším

01.11.2020 - Sviatok všetkých svätých

06.12.2020 - Obecný Mikuláš

11.12.2020 - Vianočné posedenie

18.12.2020 - Vianočná akadémia

24.12.2020 - Štedrý deň

25.12.2020 - Prvý sviatok Vianočný

26.12.2020 - Druhý sviatok Vianočný

31.12.2020 - Silvester - Privítanie nového roka

**plán podujatí na rok 2020 je len orientačný. Zmena niektorých termínov je vyhradená.