Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
poskytnutie služby - zber, preprava BIO odpadu Odb.: Obec Rudná
Dod.: Brantner Gemer s. r. o.
0.00 €
Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: SzTEL s. r. o.
29557.60 €
dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Odb.: Obec Rudná
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
finančný príspevok "Cesta na trh práce 3" Odb.: Obec Rudná
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2811.37 €
Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Odb.: Obec Rudná
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
29916.53 €
fin.príspevok -projekt Cesta na trh práce č.3 Odb.: Obec Rudná
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
3600.64 €
príspevok na aktivač.činnosť formou menších obecných služieb Odb.: Obec Rudná
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
93.12 €
výpožička hasičského auta IVECO Odb.: Obec Rudná
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
108457.00 €
predaj parcely KN-C 114/01 Odb.: Boglárka Benöová
Dod.: Obec Rudná
165.00 €
poistenie stavieb TJ, vyhliadková veža,poist.všeobec.zodpov.za škodu Odb.: Obec Rudná
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a. s.
896.72 €
nájom plochy na reklamné účely Odb.: Obec Rudná
Dod.: Brantner Gemer s. r. o.
200.00 €
aktivácia uchádzačov o zamestanie Odb.: Obec Rudná
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
o zabezpečení podm. na zapracovanie dlhodobo nezam Odb.: Obec Rudná
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
93.12 €
rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: Inžinierske stavby a. s.
120822.42 €
dotácia na zabezp.mater.tech.vybavenia DHZO Odb.: Obec Rudná
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Integrovaný balík ekonom.úloh -IVES Odb.: Obec Rudná
Dod.: IVES Košice
155.35 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Rudná
Dod.: NATUR-PACK, a. s.
0.00 €
Audit účtovníctva a hospodárenia obce Odb.: Obec Rudná
Dod.: GemerAudit, spl. s. r. o.
816.00 €
príspevok na CVČ 2019 Odb.: Obec Rudná
Dod.: Mesto Rožňava
100.00 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: Inžinierske stavby a. s.
106983.06 €
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "Ochrany osobných údajov" v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Odb.: Obec Rudná
Dod.: Ing. Jozef NOSÁĽ NCRC
160.00 €
Parcela KN-C č. 243/2 Odb.: Alena Bereczová
Dod.: Obec Rudná
260.00 €
Rekonštrukcia strechy na materskej škole Rudná č. 19 Odb.: Obec Rudná
Dod.: Klampiarstvo - Čapó s. r. o.
48841.02 €
Škôlka KOMENKY Plus (Virtuálna knižnica a používanie programov Mozgožrútik, Logopedík, Fotoškôlka) Odb.: Obec Rudná
Dod.: KOMENSKY, s. r. o.
9.00 €
AVIA RV785AN - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Rudná
Dod.: Komunálna poisťovňa
132.24 €
Pozemok KN-E č. 1079/100 - OP o výmere 1002 m2, pozemok KN-E č. 1079/101 OP o výmere 286 m2 Odb.: Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Rudná
Dod.: Obec Rudná
1.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Rudná
Dod.: NATUR-PACK, a. s.
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť CVČ v zriaďovacej pôsobnosti mesta Rožňava pre rok 2018 Odb.: Obec Rudná
Dod.: Mesto Rožňava
87.00 €
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy - Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
388413.81 €
Výstavba multifunkčného ihriska v obci Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: Aspekt Rožňava s. r. o.
89989.73 €
Stavebné úpravy a modernizácia domu smútku Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: SzTEL s. r. o.
76032.00 €
Verejné obstarávanie pre zákazku Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Rudná
Dod.: APJ Consulting s. r. o.
300.00 €
Verejné obstarávanie pre zákazku Výstavba multifunkčného ihriska v obci Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: APJ Consulting s. r. o.
800.00 €
Verejné obstarávanie pre zákazku Stavebné úpravy a modernizácia domu smútku Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: APJ Consulting s. r. o.
800.00 €
Dodávka elektrickej energie pre ST a. s. z budovy OcU Rudná Odb.: Slovak Telekom, a. s.
Dod.: Obec Rudná
0.00 €
Stavebná akcia "Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu" Odb.: Obec Rudná
Dod.: MICRODAT, s. r. o.
14446.20 €
Poskytnutie služieb spojených s podaním projektu Výstavba multifunkčného ihriska - Obec Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: SGS - Consulting s. r. o.
2150.00 €
Poskytnutie služieb spojených s podaním projektu Stavebné úpravy a modernizácia domu smútku - Obec Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: SGS - Consulting s. r. o.
2150.00 €
Nájom reklamnej plochy na umiestnenie reklamnej tabule Bratner - Deň obce Rudná 2017 Odb.: Brantner Gemer, spol. s r. o.
Dod.: Obec Rudná
300.00 €
Poskytovanie poradenstva vo verejnom obstarávaní a zabezpečenie realizácie verejného obstarávania na Rekonštrukciu a modernizáciu miestneho rozhlasu Odb.: Obec Rudná
Dod.: AMIS z.p.o.
384.00 €
Predaj infraštruktúry verejného rozhlasu vrátane rozvodov a podperných bodov Odb.: UPC Broadband Slovakia, s. r. o.
Dod.: Obec Rudná
500.00 €
Licencia na EO, DzN, Poplatky Odb.: Obec Rudná
Dod.: Remek, s. r. o.
264.00 €
Parcela KN-C č. 716/6 o výmere 70 m2 Odb.: Mgr. Mária Mikolajová
Dod.: Obec Rudná
1.00 €
Parcela KN-C č. 716/7 o výmere 89 m2 Odb.: Andrej Gonos
Dod.: Obec Rudná
1.00 €
energetické zariadenia, ktoré sú súčasťou modernizovanej sústavy VO po 15 rokoch Odb.: Obec Rudná
Dod.: KOOR Východ, s. r. o.
1.00 €
prevádzka sústavy VO obce Rudná počas obdobia úsporovej periódy Odb.: Obec Rudná
Dod.: KOOR Východ, s. r. o.
0.00 €
Montáž energetických zariadení a prevádzkovanie sústavy VO podľa zmluvy o koncesii Odb.: Obec Rudná
Dod.: KOOR Východ, s. r. o.
0.00 €
Koncesina na garantovanú energetickú službu - Modernizácia sústavy verejného osvetlenia Odb.: Obec Rudná
Dod.: KOOR Východ, s. r. o.
93636.00 €
Predaj budovy so súpisným č. 512 - fermentačná linka Odb.: Ladislav Iglai
Dod.: Obec Rudná
5200.00 €
pripojenie budovy č. 301 na plyn Odb.: Obec Rudná
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
216.36 €
Pozemok - parcela KN-C č. 716/5 o výmere 293 m2 Odb.: Ladislav Iglai
Dod.: Obec Rudná
1.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť CVČ v roku 2017Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ v roku 2017 Odb.: Obec Rudná
Dod.: Mesto Rožňava
261.00 €
poskytnutie podpory formou dotácie na sanáciu miesta s nezákonne umiestneným odpadom Odb.: Obec Rudná
Dod.: Environmentálny fond
64773.00 €
Pripojenie VO do distribučnej sústavy Odb.: Obec Rudná
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
Rudná - sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom Odb.: Obec Rudná
Dod.: Štefan Balco - UNISTAV - stav. obchodná firma
67881.76 €
Pripojenie budovy bývalej MŠ na plyn Odb.: Obec Rudná
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
216.36 €
Stavebné a udržiavacie práce na miestnych komunikáciách (p. č. 707 a p. č. 728) Odb.: Obec Rudná
Dod.: Inžinierske stavby a. s.
40566.98 €
mobilný výkup papiera a lepenky, kat. č. odpadu 200101 a jedlých olejov a tukov, kat. č. odpadu 202125 Odb.: Brantner Gemer, spol. s r. o.
Dod.: Obec Rudná
0.00 €
VO pre projekt Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom Odb.: Obec Rudná
Dod.: EUSECO s. r. o.
480.00 €
vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby "Rudná-Klub seniorov a CVČ pre mládež, rekonštrukcia a zateplenie" Odb.: Obec Rudná
Dod.: PROARCH, s. r. o. POPRAD
6500.00 €
Nájom plochy na reklamné účely - deň obce Odb.: Brantner Gemer, spol. s r. o.
Dod.: Obec Rudná
300.00 €
Obstaranie stavebných prác - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: APJ Consulting s. r. o.
1500.00 €
Príspevok na opravu cesty Odb.: Obec Rudná
Dod.: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
17010.00 €
návrh a spracovanie projektu na Sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom, konzultácie pri VO, konzultácie počas implementácie projektu Odb.: Obec Rudná
Dod.: SGS - Consulting s. r. o.
700.00 €
Podanie žiadosti o poskytnutie NFP na Rekonštrukciu MŠ Odb.: Obec Rudná
Dod.: BALUR s. r. o.
1200.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Rudná
Dod.: NATUR-PACK, a. s.
0.00 €
verejné obstaranie na stavebné povolenie na kanalizáciu a ČOV Odb.: Združenie obcí "Mikroregión Turecká"
Dod.: BALUR s. r. o.
800.00 €
Nový redakčný systém - webstránka, doména, webhosting Odb.: Obec Rudná
Dod.: webex media, s. r. o.
450.00 €
Verejné obstaranie stavebných prác "Multifunkčné ihrisko 40x20m Rudná" Odb.: Obec Rudná
Dod.: APJ Consulting s. r. o.
2500.00 €
Spracovanie žiadosti o NFP na Multifunkčné ihrisko, konzultácie a odborné poradenstvo Odb.: Obec Rudná
Dod.: SGS - Consulting s. r. o.
2500.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Rudná
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Odb.: Obec Rudná
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
Združené nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Rudná
Dod.: NATUR-PACK, a. s.
0.00 €
pozemky - parcela EN č. 76 a parcela EN č. 79 Odb.: Ing. Ladislav Regenda
Dod.: Obec Rudná
331.00 €
pozemky "C" parcela 50 a parcela 49 v k.ú. Rudná Odb.: Juraj Ádám
Dod.: Obec Rudná
3321.00 €
Zriadenie vecného bremena na pozemky uvedené v zmluve Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.
Dod.: Obec Rudná
0.00 €
vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra Rožńava
600.00 €
Príspevok na činnosť centier voľného času Odb.: Obec Rudná
Dod.: Mesto Rožňava
144.00 €
Vypracovanie bezpečnostného projektu ochrany informačného systému osobných údajov pre objednávateľa a spracovanie smerníc Odb.: Obec Rudná
Dod.: Ochrana údajov s. r. o.
150.00 €
Vypracovanie svetelno-technickej štúdie modernizácie verejného osvetlenia v obci Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: ECO-LOGIC LIGHTING PROJECTS s. r. o.
1683.00 €
Verejné obstarávanie na výber dodávateľa predmetu zákazky s názvom "Modernizácia verejného osvetlenia v obci Rudná" Odb.: Obec Rudná
Dod.: ABIZ s. r. o.
1800.00 €
Odborné poradenské a konzultačné služby a vykonanie činnosti v oblasti verejného obstarávania pre zákazku verejného obstarávania s názvom "Rekonštrukcia materskej školy v Rudnej" Odb.: Obec Rudná
Dod.: VO SK, a. s.
2520.00 €
Príspevok obce na činnosť CVČ v Meste Rožňava na rok 2015 Odb.: Obec Rudná
Dod.: Mesto Rožňava
144.00 €
Vypracovanie Akčného plánu čerpania nenávratných finančných príspevkov na nové programové obdobie 2014-2020 Odb.: Obec Rudná
Dod.: TATRAVIA-regionálna rozvojová agentúra
980.00 €
prezentácia obce na webovej stránke www.slovenskadatabaza.sk Odb.: Obec Rudná
Dod.: Databanka firiem s. r. o.
244.80 €
Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre ŠJ v MŠ Odb.: Obec Rudná
Dod.: IKAR, a. s.
0.00 €
Vypracovanie svetelno-technickej štúdie modernizácie verejného osvetlenia v obci Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: ECO-LOGIC LIGHTING PROJECTS s. r. o.
405.00 €
zabezpečenie procesu verejného obstarávania Odb.: Obec Rudná
Dod.: ABIZ s. r. o.
1800.00 €
sprostredkovanie uzavretia zmluvy o dielo na Detské ihrisko Odb.: Obec Rudná
Dod.: ENVIROTREND, s. r. o.
600.00 €
sprostredkovanie uzavretia zmluvy o dielo na Multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Rudná
Dod.: ENVIROTREND, s. r. o.
600.00 €
vypracovanie projektovej dokumentácie "Detské ihrisko" Odb.: Obec Rudná
Dod.: T.D.LINE, s. r. o.
2000.00 €
vypracovanie projektovej dokumentácie "Multifunkčné ihrisko 40x20m" + autorský dozor Odb.: Obec Rudná
Dod.: T.D.LINE, s. r. o.
2000.00 €
Prenájom plochy na reklamnú tabuľu s logom nájmcuna akciu Deň obce Odb.: Obec Rudná
Dod.: Obec Rudná
250.00 €
Rudná - vodovod Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.
Dod.: Obec Rudná
1.00 €
Poskytovanie finančného príspevku na činnosť CVČ v Rožňave Odb.: Obec Rudná
Dod.: Mesto Rožňava
62.00 €
Poistenie stavieb, hnuteľných vecí, všeobecnej zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Rudná
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a. s.
773.00 €
Poistenie majetku od 11.10.13 do 10.10.14 Odb.: Obec Rudná
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a. s.
416.00 €
Predaj pozemku o výmere 359 m2 Odb.: Judita Ikriová
Dod.: Obec Rudná
404.30 €
Zabezpečenie vybavenia stavebných povolení na rekonštrukciu miestnych komunikácií Odb.: Obec Rudná
Dod.: Timura Ladislav Ing. Arch.
3000.00 €

Archív zmlúv

Úradné hodiny

Pondelok:

Hétfõ:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Utorok:

Kedd:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Streda:

Szerda:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Štvrtok:

Csütörtök:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Piatok:

Péntek:

08:00 - 11:00

nestránkový deň

nem hivatalos nap

V prípade návštevy úradu vstupujte do budovy s vhodnou ochranou tváre!

Do priestorov kancelárií a knižnice vstupujte po jednom!

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020