Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie OZ - 06.07.2022

 29.06.2022

OBEC RUDNÁ
Rudná 69, 048 01 Rožňava

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na XVI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti obce Rudná dňa

06.07.2022 (streda) o 17.00 hod.

Návrh programu obecného zastupiteľstva

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu rokovania OZ
  4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia dňa 16.03.2022
  5. Určenie volebného obvodu pre voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 - 2026
  6. Určenie počtu poslancov obce Rudná na nové volebné obdobie r. 2022 -2026
  7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Rudná na nové volebné obdobie r. 2022 - 2026
  8. Zámer predaja časti pozemku s parc. č. 733/3 o výmere 100m² - zastavaná plocha a nádvorie
  9. Rôzne
  10. Záver

  

Mgr. Henrieta Horváthová, v. r.
starostka obce Rudná


Obec Rudná, 29. 6. 2022, Naďa Vanyová -  referentka pre miestne dane, poplatky a evidenciu obyvateľov