Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie OZ - 15.12.2021

 10.12.2021

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2021 so začiatkom o 17:00 v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Prítomní:

1. Mgr. Henrieta Horváthová - starostka obce
2. Peter Burkovský
3. Csaba Ádám
4. Ing. Ján Rabas
5. Ján Kováč - hlavný kontrolór obce
6. Jarmila Kissová - pracovníčka obce

Ospravedlnení:

1. Alexander Renčok
2. Robert Burkovský

Obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia dňa 28.10.2021
5. Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 a stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na roky 2022-2024
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2022
7. Prejednanie predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa : Mgr. Peter Brezňan PhD. Parc .č. KN-C733/2 v k.ú. Rudná o výmere 117 a parc. č. 735/2 v k.ú. Rudná o výmere 10 m² -zastavané plochy a nádvoria
8. Informácia o výsledku podanej žiadosti o poskytnutie dotácie pre MŠ Rudná z Environmentálneho fondu-činnosť „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“ a vyžiadanie súhlasu na
Spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov
9. Informácia starostu obce o aktualitách v obci od posledného zastupiteľstva
10. Diskusia
11. Záver