Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Obec a jej zriadenie

Spôsob zriadenia obce, jej právomoci a kompetencie

Adresa obecného úradu:

Obec Rudná
Rudná 69
048 01 Rožňava

IČO: 00328774

DIČ: 2020937138

Obec Rudná vznika 01.07.1973 zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Obec je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie.

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:

a) orgánmi obce
b) miestnym referendom
c) zhromaždením obyvateľov obce

Orgány obce:

a) starosta obce
b) zástupca starostu obce
c) obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby ďalšie svoje orgány:

a) obecnú radu
b) komisie

 a iné dočasné výkonné, alebo kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

Organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom zabezpečuje obecný úrad.
SYMBOLY OBCE

ERB

VLAJKA