Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Obecný kamerový systém

Umiestnenie kamier

PZ- Juh

Požiarna zbrojnica - Južný pohľad

zobraz na mape

-

Obecný úrad - Autobusová zastávka

zobraz na mape

-

Obecný úrad - Pohľad na chodník a most - Vstupný priestor OcÚ

zobraz na mape

-

Obecný úrad - Vstupný priestor Spoločenská sála

zobraz na mape

-

Obecný úrad - Malý park pod hostincom

zobraz na mape

-

Požiarna zbrojnica - Pohľad na budovu

zobraz na mape

-

Areál bývalej materskej školy - pohľad na nádvorie

zobraz na mape

Informovanie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom kamerového systému
 
Prevádzkovateľ: Obec Rudná, Rudná 69, 048 01 Rožňava, tel: 058 / 202 89 21
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca, 058/442 62 54
Účel spracovania: ochrana majetku, bezpečnosti občanov a návštevníkov obce Rudná kamerovým systémom.
Právny základ: verejný záujem.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nie.
Doba uchovávania osobných údajov: 5 dní, záznam môže byť archivovaný aj na dlhšiu dobu pokiaľ si to účel spracovania bude vyžadovať, najmä v prípadoch trestnoprávnej zodpovednosti. Maximálne však 1 rok.

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.
 
Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.