Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Súčasnosť

Obec má kultúrny dom, knižnicu, materskú školu, dom smútku, plynofikáciu, vodovod. Obec nemá kanalizáciu a ČOV.

V obci sa nachádza: predajňa potravín, pohostinstvo Fontána.

Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa sčítania obyvateľov v roku 2011 2021
Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu  745  704
muži 376  358
ženy 369 346
Podiel žien z trvale bývajúceho obyvateľstva v % 49,53 49,15
Veková štruktúra obyvateľstva podľa sčítania obyvateľov v roku 2011 2022
Trvale bývajúce vo veku 
predproduktívnom (0-14)  83 86
produktívnom – muži (15-59) 252
produktívnom – ženy (15-59) 241
produktívnom - spolu (15-64) 468
poproduktívnom – muži (60 a viac) 71
poproduktívnom – ženy (55 a viac)  98
poproduktívnom - spolu (65 a viac) 150
nezistenom
Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku (v %)
predproduktívnom 11,14 12,22
produktívnom  68,17 66,48
poproduktívnom 22,69 21,31
Národnostné zloženie obyvateľstva podľa sčítania obyvateľov v roku 2011 2021
Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu v tom národnosť: 745 704
slovenská 429 516
maďarská 258 180
rómska 7 1
česká 2 1
rusínska 0 0
ukrajinská 0 0
nemecká 0 3
grécka 1
židovská 1
iná 1 0
nezistená 48 1
Náboženské vyznanie obyvateľstva - cirkev podľa sčítania obyvateľov v roku 2011 2021
Rímskokatolícka  211 153
Evanjelická augburksého vyznania 112 115
Gréckokatolícka  10 11
Reformovaná kresťanská  133 89
Pravoslávna  0 1
Náboženská spol. Jehovovi svedkovia  1 1
Evanjelická metodistická 13 3
Bratská jednota biskupov 0
Kresťanské zbory na Slovensku 1
Židovská obec 1
ad hoc hnutia 3
Cirkev Československá husitská 1
Iné a nezistené  4
Domový a bytový fond podľa sčítania domov a bytov v roku 2011 2021
Domy spolu (vrátane ubytovacích zariadení spolu)  297 316
Trvale obývané domy  245 306
z toho rodinné domy  245 306
Neobývané domy  52
Byty spolu 297 319
Trvale obývané byty  245 309
z toho v rodinných domoch  245 309
Neobývané byty 52
Úroveň bývania 2011 2021
Priemerný počet na 1 trvale obývaný byt trvale bývajúcich osôb  3
m2 obytnej plochy  68.20 
obytných miestností  4,02
Priemerný počet m2 obytnej plochy na osobu 22,7