Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Súčasnosť

Obec má kultúrny dom, knižnicu, materskú školu, dom smútku, plynofikáciu, vodovod. Obec nemá kanalizáciu a ČOV.

V obci sa nachádza predajňa potravín, pohostinstvá HELL PUB a Hostinec Fontána.

Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa sčítania obyvateľov v roku 2011
Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu  745 
muži 376 
ženy 369
Podiel žien z trvale bývajúceho obyvateľstva v % 49,53
Veková štruktúra obyvateľstva podľa sčítania obyvateľov v roku 2011
Trvale bývajúce vo veku 
predproduktívnom (0-14)  83
produktívnom – muži (15-59) 252
produktívnom – ženy (15-59) 241
poproduktívnom – muži (60 a viac) 71
poproduktívnom – ženy (55 a viac)  98
nezistenom
Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku (v %)
predproduktívnom 11,14
produktívnom  68,17
poproduktívnom 22,69
Národnostné zloženie obyvateľstva podľa sčítania obyvateľov v roku 2011
Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu v tom národnosť: 745
slovenská 429
maďarská 258
rómska 7
česká 2
rusínska 0
ukrajinská 0
nemecká 0
iná 1
nezistená 48
Náboženské vyznanie obyvateľstva - cirkev podľa sčítania obyvateľov v roku 2011
Rímskokatolícka  211
Evanjelická augburksého vyznania 112
Gréckokatolícka  10
Reformovaná kresťanská  133
Pravoslávna  0
Náboženská spol. Jehovovi svedkovia  1
Evanjelická metodistická 13
Bratská jednota biskupov 0
Iné a nezistené 
Domový a bytový fond podľa sčítania domov a bytov v roku 2011
Domy spolu (vrátane ubytovacích zariadení spolu)  297
Trvale obývané domy  245
z toho rodinné domy  245
Neobývané domy  52
Byty spolu 297
Trvale obývané byty  245
z toho v rodinných domoch  245
Neobývané byty 52
Úroveň bývania
Priemerný počet na 1 trvale obývaný byt trvale bývajúcich osôb  3
m2 obytnej plochy  68.20 
obytných miestností  4,02
Priemerný počet m2 obytnej plochy na osobu 22,7