Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Slobodný prístup k informáciám

STÁLE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE

OBCOU RUDNÁ

(§ 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon o slobode informácií)

 1. ZBIERKA ZÁKONOV SR
 • Do zbierky zákonov SR možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade v kancelárii 1A na prízemí.

 1. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE
 • Do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade v kancelárii 1A na prízemí.

 1. SŤAŽNOSTI
 • Sťažnosti možno podávať denne v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade v kancelárii 1A na prízemí.

 1. ŽIADOSTI, NÁVRHY, PODNETY ALEBO INÉ PODANIA
 • Žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania možno podať v úradných hodinách na podateľni tunajšieho obecného úradu v kancelárii 1B na prízemí, elektronicky na podatelna@obecrudna.sk alebo prostredníctvom portálu UPVS (Slovensko.sk)

 1. UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
 • Do uznesení obecného zastupiteľstva možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade v kancelárii 1A na prízemí.

 1. INFORMÁCIE O OBCI
 • Miesto, kde informácie možno získať: Obecný úrad Rudná
 • Čas: V úradných hodinách obecného úradu v Rudnej
 • Spôsob získavania informácií: ústne, písomne, telefonicky, elektronickou poštou

OBEC RUDNÁ ZVEREJŇUJE

NASLEDOVNÉ INFORMÁCIE

(§ 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z.)

 1. Spôsob zriadenia obce :

Obec Rudná sa zriadila zák. SNR č. 396/1990 Zb. O obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t. j. dňom 23.-24.11.1990.

 1. Právomoci a kompetencie obce :

Kompetencie obce (t. j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané :

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 – 71)
 • Zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
 • Všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností (čl. 71 ods.2 Ústavy Slovenskej republiky)

 1. Organizačná štruktúra obce :

Orgánmi obce Rudná sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Rudná je zastupiteľský zbor obce zložený zo 5 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Starosta obce Rudná je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány:

 • obecná rada
 • konanie obecného zastupiteľstva a to:
 1. komisia na ochranu verejného záujmu,
 2. komisia kultúry a športu,
 3. komisia na ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností.

Osobité postavenie má hlavný kontrolór obce Rudná, ktorého si volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.


ROZHODNUTIA OBCE

(opravné prostriedky a súdne preskúmanie)

 1. Opravné prostriedky voči rozhodnutiam obce :

 • Miesto podania opravného prostriedku: sídlo obce

Obecný úrad v Rudnej

PSČ: 048 01

 • Spôsob podania opravného prostriedku : zásadne písomne a v dvoch exemplároch, pokiaľ z konkrétneho rozhodnutia obce nevyplýva niečo iné.

 • Lehota na podanie opravného prostriedku : zásadne je lehota 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ z platnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné.

 1. Súdne preskúmania rozhodnutí obce:

Súdnemu preskúmaniu podliehajú tieto rozhodnutia obce, kde to pripúšťa ustanovenie § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, resp. to vyplýva z osobitných právnych predpisov.

Pri preskúmaní rozhodnutí musia byť splnené obsahové i formálne náležitosti požadované platnou právnou úpravou.      


Slobodný prístup k informáciám - dokumenty