Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 03.05.2022

Obec Rudná v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Rudnej na pozíciu  - hlavný účtovník/účtovníčka.

Názov pracovného miesta: hlavný účtovník/účtovníčka

Miesto výkonu  práce: Obecný úrad v Rudnej, Rudná 69, 048 01

Charakteristika pracovného miesta:

 • samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva obecného úradu,

 • komplexné vedenie miezd a personalistiky,

 • zostavenie rozpočtu, rozpočtových opatrení počas roka,

 • spracovanie účtovnej závierky, finančných výkazov, štatistických výkazov a daňových priznaní,

 • zostavenie záverečného účtu a výročnej správy,

 • vyúčtovanie poskytnutých dotácií v stanovenom termíne a v predpísanej forme,

 • zabezpečovanie dodržiavania účtovných termínov,

 • iné činnosti podľa pokynu zamestnávateľa.

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok 1,0

Kvalifikačné predpoklady: Úplne stredné odborné vzdelanie – ekonomického smeru, účtovníctvo alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania

Kritéria a požiadavky:

 • ovládanie podvojného účtovníctva – so zameraním na verejnú správu

 • účtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizáciách

 • znalosť účtovných a daňových zákonov

 • zákon o majetku obcí a obecnom zriadení

 • zákon o finančnej kontrole

 • zákon o účtovníctve

 • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • znalosť maďarského jazyka min. stredne pokročilý

Prax: v oblasti účtovníctva personálnej agendy – min. 1 rok. Výhodou je znalosť ekonomiky a účtovníctva rozpočtových organizácií

Platové podmienky:  v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania

 • štruktúrovaný životopis

 • úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

 • kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov

 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania poštou alebo osobne do podateľne na obecného úradu na Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01 najneskôr do 10.06.2022 do 12:00 hod. s označením „Výberové konanie – účtovník/účtovníčka“

Uchádzač o pracovnú pozíciu – účtovník/účtovníčka po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej, bude pozvaný na pohovor.

Dátum možného nástupu:  od  01.07.2022

Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.

Kontaktná osoba:
Naďa Vanyová
Tel: 058 / 7321 986
E-mail: nada.vanyova@obecrudna.sk

Mgr. Henrieta Horváthová
starostka obce


Obec Rudná, 3. 5. 2022, Roland Ondrej -  administrátor internetového portálu obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >