Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zápis detí do MŠ na školský rok 2023/2024

 26.04.2023

O Z N A M

o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ktorého zriaďovateľom je Obec Rudná v školskom roku 2023/2024

  

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 3 vyhlášky  Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 438/2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z., Obec Rudná  po dohode s riaditeľkou materskej školy (ďalej len „MŠ“) oznamuje  rodičom, že zápis detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudná na školský rok  2023/2024 sa uskutoční 

   v termíne od 9. mája 2023 do 12. mája 2023,

v čase od 13:00 hod do 15:00 hod.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti na predprimárne vzdelávanie zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Formulár žiadosti na predprimárne vzdelávanie je možné stiahnuť si a vytlačiť z webového sídla Obce Rudná (http://www.obecrudna.sk/ine-tlaciva) alebo si žiadosť osobne vyzdvihnúť v podateľni Obecného úradu Rudná.

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

 • Prednostne budú prijímané deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, teda deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31. augusta 2023.
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca nevyberie inú materskú školu, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme.
 • V prípade, ak sa do MŠ prijíma dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca dieťaťa predloží spolu so žiadosťou okrem potvrdenia  o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 • V prípade zvýšeného záujmu a po prijatí všetkých detí do materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, určujeme podľa ostatné podmienky postupu prijímania detí nasledovne: 

Na základe žiadosti zákonného zástupcu budú prednostne prijaté deti do naplnenia kapacity materskej školy:

 1. deti, ktoré nedovŕšia do 31.08.2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2023/2024 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v obci,
 2. deti, ktoré dovŕšia tretí rok veku v kalendárnom roku 2023 a ich súrodenci už danú MŠ navštevujú,
 3. deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa),
 4. deti, s trvalým pobytom v obci Rudná,
 5. ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
 • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
 • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
 • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky. 

Možnosti doručenia kompletne vyplnenej žiadosti so všetkými náležitosťami a podpismi oboch zákonných zástupcov dieťaťa:

  a) papierovou formou :

 • osobne prostredníctvom podateľne Obecného úradu v Rudnej (v označenej obálke „Žiadosť o prijatie do MŠ“),
 • poštou na adresu: Obec Rudná, Rudná 69, 048 01 Rožňava 

b) elektronickou formou - prostredníctvom elektronického portálu MŠ :

 • stiahnite si dokument - Vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa  následne ho nechajte potvrdiť u lekára (http://www.obecrudna.sk/ine-tlaciva),
 • vyplňte elektronický formulár na EduPage stránke škôlky - kde následne nahráte potvrdenie od lekára, uvediete všetky systémom požadované údaje (http://www.msrudna.edupage.org/register)
 • žiadosť odošlete spolu s prílohou, miestom a aktuálnym dátumom, 
 • po odoslaní elektronickej žiadosti dostanete PIN na sledovanie alebo zmenu Vašej žiadosti - o jej stave budete automaticky informovaní. 

Zákonným zástupcom bude rozhodnutie riaditeľky MŠ o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie doručené prostredníctvom elektronickej schránky slovensko.sk, príp. v podobe listinného rovnopisu s autorizačnou doložkou.

Na prijatie dieťaťa do MŠ neexistuje právny nárok!

Ildikó Iglaiová

starosta obceZoznam aktualít: