Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Doručovanie sumárnych údajov z evidencie nájomného - výzva

 15.12.2022

Doručovanie sumárnych údajov z evidencie nájomného - výzva

             

 Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor (ďalej len ,,okresný úrad“) ako vecne a miestne príslušný správny orgán v zmysle zákona č. 504/2003 Z. z.  o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov /ďalej len ,,zákon“/   týmto 

upozorňuje a vyzýva

nájomcov pozemkov na poľnohospodárske účely, že podľa § 14 ods. (3) zákona je nájomca povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho roku.

Podľa § 14 ods. (4) zákona, podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií podľa odsekov 2 a 3, ako aj stanovenia obvyklej výšky nájomného ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len ,,ministerstvo pôdohospodárstva“).

Na tento účel vydalo ministerstvo pôdohospodárstva všeobecne záväzný právny predpis a to Vyhlášku č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného, ktorá je  platná od 19.06.2018 a účinná od 01.07.2018. Okresnému úradu predkladajú nájomcovia do 31. 1. 2023 vyplnený formulár – Prílohu č. 3 Vyhlášky MPRV SR č. 172/2018.

K doručovaniu a vypĺňaniu uvedeného formulára upozorňujeme na nasledovné:

1, nájomca predloží  vyplnený formulár za rok 2022 na okresný úrad príslušný podľa katastrálneho územia

2, sumárne údaje o dohodnutom a zaplatenom nájomnom majú byť uvedené v celkovej sume v eurách, nie v eurách za hektár.  

Ing. Róbert Zdechovan

vedúci odboruZoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 >