Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie OZ

 10.03.2022

                                                                                 

P O Z V Á N K A

pozývame vás na XV. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti OcÚ Rudná

dňa 16. marca 2022 (v stredu) o 17:00 hodine.

Návrh programu obecného zastupiteľstva:

 1. otvorenie zasadnutia,
 2. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
 3. schválenie programu rokovania OZ,
 4. informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ dňa 15.12.2021,
 5. návrh záverečného účtu obce za rok 2021,
 6. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021,
 7. správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021,
 8. informácia o podanej žiadosti o poskytnutie dotácie na vybudovanie WiFi siete v  obci – výzva „WiFi Pre Teba“ a vyžiadanie súhlasu na spolufinancovanie vo výške 5% z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo z iných ako verejných prostriedkov,
 9. schválenie použitia rezervného fondu na rok 2022,
 10. informácia starostky obce o aktualitách v obci od posledného zasadnutia OZ,
 11. diskusia,
 12. záver.

Mgr. Henrieta Horváthová, v. r.

starostka obce Rudná


Pozvánka na OZ dňa 16.03.2022 o 17:00 hod. - pdf. súbor


Zoznam článkov:

1 2 3 4 >