Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Ustanovujúce zasadnutie OZ - pozvánka

 16.11.2022

OBEC RUDNÁ
Rudná 69, 048 01 Rožňava


Č. sp.: 251/2022
Vybavuje: Ondrej
Telefón: 058 / 2028 921
Rudná, 15.11.2022

P O Z V Á N K A

Starostka obce, Mgr. Henrieta Horváthová, v zmysle § 12 ods. 1 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

prvé ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v obci Rudná na

pondelok, 28. novembra 2022 o 17:00 hodine
do zasadacej miestnosti Obecného úradu Rudná

s nasledovným návrhom programu:

 1. Úvodné náležitosti:
 1. Otvorenie zasadnutie.
 2. Určenie overovateľov zápisnice.
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom.
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
 1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
 2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 3. Oznámenie starostu obce o poverení poslanca zastupovaním starostu obce.
 4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
 5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
 6. Určenie platu starostu obce.
 7. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku bývalej starostky obce.
 8. Diskusia.
 9. Záver.

                                             Mgr. Henrieta Horváthová
starostka obce

Obec Rudná, 16. 11. 2022, Roland Ondrej -  administrátor internetového portálu obce

                                                     


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 >