Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výberové konanie - riaditeľ MŠ

 30.05.2023

OZNÁMENIE

v zmysle § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Obec Rudná vyhlasuje

1. kolo výberového konania

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Rudná 19, 048 01 Rožňava s predpokladaným nástupom 01.09.2023

Podmienky a požadované kvalifikačné predpoklady uchádzača:

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy
 • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 zákona č. 596/2003 Z.z.  
 • Osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a,b,c ) zákona č. 138/2019 Z.z.,
 • Zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z.
 • Ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z.z., spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 • Organizačné a riadiace schopnosti, znalosť školskej legislatívy.

Zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania:

 • Písomná prihláška do výberového konania
 • Overená kópia  dokladov o vzdelaní a vykonaní I. atestácie alebo jej náhradnej formy 
 • Potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe
 • Štruktúrovaný profesijný životopis
 • Písomne spracovaný návrh  koncepcie rozvoja príslušnej  materskej školy na 5-ročné funkčné obdobie (rozsah 2 strán/ A4)
 • Údaje potrebné pre výpis z registra trestov a súhlas s jeho vyžiadaním
 • Fotokópie ďalších dokladov preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
 • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca ( nie staršie ako tri mesiace) 
 • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
 • Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c), e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Fotokópie ďalších dokladov preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
 • Súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania  v zmysle zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške funkčného platu najmenej 1.037,00 €.

Termín podania prihlášky: do 07.07.2023 do 11:00 hod. 

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné doručiť  do 07.07.2023 do 11:00 hod. na adresu: Obec Rudná, Rudná č. 19, 048 01 Rožňava alebo osobne v podateľni Obecného úradu v zatvorenej obálke. Na obálku uviesť heslo „Výberové konanie MŠ Rudná – neotvárať!“.

Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia.  

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

V Rudnej, dňa 30.05.2023

Ildikó Iglaiová

starosta obce


  Zoznam aktualít: