Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

X. zasadnutie OZ v Rudnej - pozvánka

 07.12.2020

Pozvánka


Pozývame Vás na X. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu Rudná dňa 09.12.2020 o 17.00 hod.


Návrh programu obecného zastupiteľstva


1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia dňa 26.10.2020
5. Úprava rozpočtu na rok 2020
6. Poverenie starostky obce vykonávať zmeny rozpočtu
6. Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 a stanovisko hlavného kontrolóra ku rozpočtu na
roky 2021-2023
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2021
8. Informácia o sčítaní obyvateľov, bytov a domov v roku 2021 a o jeho priebehu
9. Informácia starostky obce o dokončených rekonštrukčných prácach na obecných
Budovách
10. Rôzne / informácie o aktualitách v obci od posledného zastupiteľstva/
11. Záver


Mgr. Henrieta Horváthová
starostka obce


Pozn.: Návrh rozpočtu je zverejnený na stránke www.obecrudna.sk , pod položkou „Dokumenty“ pod „Ostatné dokumenty“ .
tel.: 058/7321986, e-mail: obecnyurad@obecrudna.sk


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 >