Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zisťovanie o použití spáľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

 20.06.2022

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici
Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach (ŽP). Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre účely emisnej inventúry, pre zlepšenie energetickej bilancie a v neposlednom rade na to, aby Slovensko vedelo v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky zníženia národných emisií.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných viac ako 490 obcí, medzi nimi aj Vaše mesto/Vaša obec. Do zisťovania ŽP je zaradených 6 650 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 30. novembra 2022.

V tomto období budú vybrané domácnosti vo Vašom meste/Vašej obci oslovené listom a navštívi ich zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a ochranu osobných údajov upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 055/6410 239 - Ing. Eva Modráková, vedúca oddelenia.

Vážený pán primátor / vážená pani primátorka, vážený pán starosta / vážená pani starostka obraciam sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri realizácii uvedeného zisťovania. Uvítali by sme, keby ste aj Vy pomohli prispieť k úspešnému zrealizovaniu tohto projektu, či už formou šírenia tejto informácie medzi obyvateľmi vo Vašom meste/Vašej obci (spôsobom v mieste obvyklým), ale aj - v prípade potreby - poskytnutím pomoci našim opytovateľom.

Za Vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie Vám ďakujeme.


Ing. Zlata Jakubovie, CSc.
generálna riaditeľka sekcie
Štatistický úrad SR v Banskej Bystrici
 


Obec Rudná, 20. 6. 2022, Roland Ondrej -  administrátor internetového portálu obce


Zoznam aktualít: