Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 12.07.2022

OBEC RUDNÁ
Rudná 69, 048 01


Zverejnenie zámeru

prevodu  majetku obce priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Rudná v zmysle § 9a ods.8 písm. e/ zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov a v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 100/06072022-OZ zo dňa 6.7.2022 schválilo  zverejnenie zámeru  previesť  majetok obce priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodlo Obecné zastupiteľstvo  v Rudnej trojpätinovou väčšinou  všetkých poslancov.

Predmetom prevodu – priameho  predaja  z dôvodu hodného osobitného zreteľa je predaj  časti nehnuteľného majetku zapísaného na LV č.705 – parcela registra E-KN č. 1299/101 v k .ú. Rudná – orná pôda  47 m². Na základe geometrického plánu č. 233/22 je predmetom predaja novovzniknutá parcela registra C-KN 220/3 v k ú. Rudná o výmere 8 m² a parcela C-KN 221/2 v k ú. Rudná o výmere 19 m² , ktorá je súčasťou parcely registra E-KN č. 1299/101 v prospech kupujúceho Ing. Silvia Kostková, bytom Košice , Lidické nám. č 5, 040 22 Košice vo výške spoluvlastníckeho podielu  1/1.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec  predmetnú nehnuteľnosť v budúcnosti neplánuje  využiť na verejnoprospešné účely a kupujúci vlastní susedný pozemok a odpredaj inej osobe by obmedzil užívacie alebo vlastnícke práva k nehnuteľnostiam žiadateľovi.

Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce www.obecrudna.sk dňa 12.07.2022 a na CUET dňa 12.07.2022

Doba zverejnenia: od 12.7.2022 do 27.7.2022 vrátane.

V Rudnej 12.7.2022

Mgr. Henrieta Horváthová
starostka obce


Obec Rudná, 12. 7. 2022, Naďa Vanyová -  referentka pre miestne dane, poplatky a evidenciu obyvateľov


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 >