Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 12.07.2022

OBEC RUDNÁ
Rudná 69, 048 01


Zverejnenie zámeru

prevodu  majetku  obce priamym predajom  z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Rudná v zmysle § 9a ods.8 písm. e/ zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov a v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 99/06072022-OZ

zo dňa 6..2022 schválilo  zverejnenie zámeru  previesť  majetok obce priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodlo Obecné zastupiteľstvo  v Rudnej trojpätinovou väčšinou  všetkých poslancov.

Predmetom prevodu – priameho  predaja  z dôvodu hodného osobitného zreteľa je predaj  časti nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 510 – parcela registra C-KN č. 733/1 v  k .ú. Rudná – zastavané plochy a nádvoria  o celkovej výmere 266 m². Na základe geometrického plánu č. 106/22 je predmetom predaja novovzniknutá parcela registra C-KN 733/3 v k ú. Rudná o výmere 100 m² v prospech kupujúceho Dáša Lalíková, bytom Drnava č.7, 049 42 Drnava vo výške spoluvlastníckeho podielu  1/1.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec  predmetnú nehnuteľnosť v budúcnosti neplánuje  využiť na verejnoprospešné účely a kupujúci vlastní susedný pozemok a odpredaj inej osobe by obmedzil užívacie alebo vlastnícke práva k nehnuteľnostiam žiadateľovi.

Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce www.obecrudna.sk dňa 12.07.2022 a na CUET dňa 12.07.2022

Doba zverejnenia: od 12.7.2022 do 27.7.2022 vrátane.

V Rudnej 12.7.2022

Mgr. Henrieta Horváthová
starostka obce


Obec Rudná, 12. 7. 2022, Naďa Vanyová -  referentka pre miestne dane, poplatky a evidenciu obyvateľov


Zoznam článkov: