Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie OZ - 10.01.2023

 05.01.2023

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01 Rožňava

IČO : 00328774, tel : 058/7321986, e-mail : obecnyurad@obecrudna.sk

_________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti obce Rudná dňa

10.01.2023 (utorok) o 17.00 hod.

Návrh programu obecného zastupiteľstva

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
 4. Odborný výklad obchodného riaditeľa spoločnosti Brantner Gemer s. r. o. – p. Pavol Törköly
 5. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ 16.12.2022.
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania, potrebné ku žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou úveru.
 7. Uznesenie o schválení úveru od Environmentálneho fondu
 8. Písomné potvrdenie hlavného kontrolóra pre VÚB, a. s., ktorým potvrdzuje dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania.
 9. Uznesenie o schválení kontokorentného úveru z VÚB, a. s.
 10. Rôzne
 11. Záver

V Rudnej, dňa 05.01.2023                                                                 Ildikó Iglaiová, starosta obce