Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie OZ - 20.07.2021

 20.07.2021

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 20.07.2021 so začiatkom o 17:00 v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Prítomní:

1. Mgr. Henrieta Horváthová - starostka obce
2. Robert Burkovský
3. Bc. Norbert Čapó
4. Ing. Ján Rabas
5. Csaba Ádám
6. Ján Kováč - hlavný kontrolór obce
6. Jarmila Kissová - pracovníčka obce

Ospravedlnení:

1. Alexander Renčok

Obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia dňa 18.3.2021
5. Informácia o plnení rozpočtu za prvý polrok 2021, t. j. k 30.6.2021
6. Zámer predaja časti obecného pozemku C-KN par. č. 733, evidovanom na LV č. 510
7. Informácia starostky obce o aktualitách v obci od posledného zastupiteľstva
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver