Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie OZ - 16.03.2022

 16.03.2022


Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2021 so začiatkom o 17:00 v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Prítomní:

1. Mgr. Henrieta Horváthová - starostka obce
2. Peter Burkovský
3. Csaba Ádám
4. Ing. Ján Rabas
5. Ján Kováč - hlavný kontrolór obce
6. Jarmila Kissová - pracovníčka obce

Ospravedlnení:

1. Alexander Renčok
2. Robert Burkovský

Hostia:

1. Roland Ondrej - referent OcÚ

Obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.

Program:

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia dňa 15. 12.2021
5. Návrh záverečného účtu za rok 2021
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2021
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
8. Informácia o podanej žiadosti o poskytnutie dotácie na vybudovanie wifi siete v obci výzva Wifi pre teba a vyžiadanie súhlasu na spolufinancovanie vo výške 5% z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo z iných ako verejných prostriedkov
9. Schválenie použitia rezervného fondu v roku 2022
10. Informácia starostky obce o aktualitách v obci od posledného zastupiteľstva
11. Diskusia
12. Záver