Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie OZ - 14.08.2023

 11.08.2023

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01 Rožňava

IČO: 00328774, tel: 058/7321986, e-mail: obecnyurad@obecrudna.sk

_________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti obce Rudná dňa

14.08.2023 (pondelok) o 16:30 hod.

Návrh programu obecného zastupiteľstva

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
 4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.05.2023
 5. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.06.2023
 6. Úprava rozpočtu obce za rok 2023 o prijaté dotácie a ich použitie
 7. Plnenie rozpočtu obce k 30.06.2023
 8. Návrh VZN č. 1/2023 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
 9. Žiadosti obyvateľov o zámenu a odkúpenie pozemkov
 10. Správne konanie podľa § 5 Občianskeho zákonníka
 11. Rôzne
 12. Záver

V Rudnej, dňa 10.08.2023                                                                 Ildikó Iglaiová, starosta obce