Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie OZ - 10.05.2023

 05.05.2023

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01 Rožňava

IČO : 00328774, tel : 058/7321986, e-mail : obecnyurad@obecrudna.sk

_________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti obce Rudná dňa

10.05.2023 (streda) o 17.00 hod.

Návrh programu obecného zastupiteľstva

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
 4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.01.2023
 5. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.03.2023
 6. Návrh záverečného účtu obce za rok 2022, Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2022, Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022
 7. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2023
 8. Deň obce 2023
 9. Zmluvy a návrhy zmlúv 2023
 10. Elektroinštalácia na futbalovom ihrisku
 11. Rôzne
 12. Záver


V Rudnej, dňa 05.05.2023                                                                 Ildikó Iglaiová, starosta obce