Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie OZ - 18.03.2021

 18.03.2021

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 18.03.2021 so začiatkom o 17:00 v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Prítomní:

1. Mgr. Henrieta Horváthová - starostka obce
2. Robert Burkovský
3. Bc. Norbert Čapó
4. Ing. Ján Rabas
5. Alexander Renčok
6. Ján Kováč - hlavný kontrolór obce
6. Jarmila Kissová - pracovníčka obce

Ospravedlnení:

1. Csaba Ádám

Obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia dňa 9.12.2020
5. Návrh záverečného účtu za rok 2020
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2020
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2021
9. Informácia o podanej žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu- činnosť zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
10. Informácia starostky obce o aktualitách v obci od posledného zastupiteľstva
11. Rôzne
12. Záver