Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie OZ - 26.03.2024

 22.03.2024

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01 Rožňava

IČO: 00328774, tel: 058/7321986, e-mail: obecnyurad@obecrudna.sk

_________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti obce Rudná dňa

26.03.2024 (utorok) o 16:00 hod.

Návrh programu Obecného zastupiteľstva

1.    Otvorenie zasadnutia

2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.    Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva

4.    Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.12.2023

5.    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudná na I. polrok 2024

6.    a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2023

       b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2023

7.    Správa hlavného kontrolóra

       a) z kontroly poskytnutých dotácií obcou Rudná za rok 2023

       b) o výsledku kontroly stavu pohľadávok a záväzkov obce Rudná k 31.12.2023

8.    Predaj obecnej parcely č. 396 o výmere 24 m2 pre p. Stanislava Strmeňa

9.    Žiadosť o zámenu / odkúpenie pozemku, časti miestnej komunikácie od Urbárskej spoločnosti-pozemkového spoločenstva

10.  Zmluvy a dodatky

11.  Schválenie dokumentu vstupnej správy pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR pre obec Rudná 2024-2030

12.  Oprava chladiaceho boxu v Dome smútku

13.  Deň obce 2024

14.  Rôzne

15.  Záver


V Rudnej, dňa 22.03.2024                                                                 Ildikó Iglaiová, starosta obce