Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie OZ - 14.11.2023

 10.11.2023

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01 Rožňava

IČO: 00328774, tel: 058/7321986, e-mail: obecnyurad@obecrudna.sk

_________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti obce Rudná dňa

14.11.2023 (utorok) o 10:00 hod.

Návrh programu Obecného zastupiteľstva

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
 4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.08.2023
 5. Návrh rozpočtových opatrení za rok 2023
 6. Plnenie rozpočtu obce k 30.09.2023
 7. Návrh dodatku č. 2 ku VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
 9. Zásady o hospodárení s majetkom obce
 10. Informácia o projektoch
 11. Rôzne
 12. Záver

V Rudnej, dňa 10.11.2023                                                                 Ildikó Iglaiová, starosta obce