Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie OZ – 16.12.2022

 13.12.2022

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01 Rožňava

IČO : 00328774, tel : 058/7321986, e-mail : obecnyurad@obecrudna.sk

_________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti obce Rudná dňa

16.12.2022 (piatok) o 17.00 hod.

Návrh programu obecného zastupiteľstva

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
 4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ 28.11.2022.
 5. Informácie ohľadom nevysporiadanej investície: Rekonštrukcia Materskej školy Rudná (pozvaní hostia: zástupca stavebnej spoločnosti SzTEL s. r. o., zástupca spoločnosti vykonávajcej stavebný dozor TYFON s. r. o., bývalá starostka obce - Mgr. Henrieta Horváthová).
 6. Návrh na úpravu rozpočtu roka 2022 – použitie rezervného fondu.
 7. Poverenie starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu roka 2022 v priebehu decembra 2022.
 8. Návrh rozpočtu na roky 2023–2025 a stanovisko hlavného kontrolóra ku rozpočtu na roky 2023–2025.
 9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2023.
 10. Prejednanie regulácie príkonu sústavy verejného osvetlenia v zmysle Zmluvy o koncesii  na garantovanú energetickú službu uzavretú so spoločnosťou KOOR Východ, s r. o.
 11. Rôzne
 12. Záver

V Rudnej, dňa 12.12.2022                                                                 Ildikó Iglaiová, starosta obce