Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie OZ - 28.10.2021

 28.10.2021

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.10.2021 so začiatkom o 17:00 v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Prítomní:

1. Mgr. Henrieta Horváthová - starostka obce
2. Peter Burkovský
3. Csaba Ádám
4. Ing. Ján Rabas
5. Ján Kováč - hlavný kontrolór obce
6. Jarmila Kissová - pracovníčka obce

Ospravedlnení:

1. Alexander Renčok
2. Robert Burkovský

Obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.

Hostia:

1. Ladislav Iglai
2. Ondrej Skokan

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca, sľub nového poslanca OZ Obce Rud
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Schválenie programu rokovania OZ
5. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia dňa 20.7.2021
6. Zámer predaja časti obecného pozemku C-KN par. č. 733/2 a parc. č. 735/2,
evidovanom na LV č.510

7. Prehodnotenie žiadosti Pasienkovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Rudná
o nájme za vyhliadkovú vu a altánok na Tureckej

8. Informácia o prevedených stavebných prácach v obci-prepadnutá miestna
komunikácia pred domom p. Strmeňa, opravená šachta starej kanalizácie pred
domom p. Kerekeša, výmena odvodňovacej rúry

9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver