Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie OZ - 28.12.2023

 22.12.2023

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01 Rožňava

IČO: 00328774, tel: 058/7321986, e-mail: obecnyurad@obecrudna.sk

_________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti obce Rudná dňa

28.12.2023 (štvrtok) o 13:30 hod.

Vzhľadom na zvyšujúci sa počet respiračných ochorení a výskyt vírusového ochorenia, z dôvodu ktorého došlo aj k prerušeniu prevádzky MŠ Rudná, žiadame verejnosť, v prípade účasti, o prevenciu a dodržanie respiračnej etikety, aby sme predišli šíreniu nákazy.


Návrh programu Obecného zastupiteľstva

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
 4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
  dňa 14.11.2023
 5. VI. rozpočtové opatrenie za rok 2023
 6. Návrh rozpočtu na roky 2024–2026 a stanovisko hlavného kontrolóra ku rozpočtu na roky 2024–2026.
 7. Žiadosť o odkúpenie obecnej parcely č. 396 o výmere 24 m2.
 8. Obnova kontokorentného úveru z VÚB, a. s.
 9. Zmluvy a dodatky
 10. Rôzne
 11. Voľba hlavného kontrolóra obce
 12. Záver

V Rudnej, dňa 22.12.2023                                                                 Ildikó Iglaiová, starosta obce